ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Szolgáltató / Szolgáltató adatai:

Cégnév: Vizuálisművek Kft.  
Székhely és postai cím: 2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7. 
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12629800-2-13

E-mail cím: hello@cleenup.com
Telefonszám: 06703391305 valamint a Vizualisművek Kft-vel szerződésben álló franchise partnerei (a továbbiakban: Franchise Partnerek), akik a jelen általános szerződési feltételek 1. számú mellékletben kerülnek felsorolásra.

Panasz kezelése: a fenti pontban “Szolgáltató” alatt megjelöltek

2. Általános rendelkezések 

2.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) a www.cleenup.hu honlapon (a továbbiakban: “Weboldal”), a CleenUp applikáción (a továbbiakban: “Applikáció”), továbbá az egyedi megrendelésekben meghatározott címeken a Vizuálisművek kft és a Franchise Partnerek (a továbbiakban együttesen: “Szolgáltató”) által végzett szolgáltatásnyújtásra vonatkoznak, a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő felhasználó, aki lehet Fogyasztó vagy bármilyen jogi személy (a továbbiakban: “Ön” vagy “Felhasználó(k)”) közötti jogviszony feltételeit határozzák meg. A Weboldal és az Applikáció üzemeltetője a Vizuálisművek kft. A Weboldalon és Applikáción keresztül, valamint az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott fix telephelyeken az ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett a Felhasználók a gépjármű tisztítási szolgáltatásokat igénybe vehetik. A Vizuálisművek kft bármikor jogosult a jelen ÁSZF-t módosítani, illetve a szolgáltatást és/vagy az Applikációt és/vagy a Weboldal működtetését módosítani vagy megszüntetni. 

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.2.2. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

2.3.      Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

2.4. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, utóbb nem hozzáférhetők. 

2.5. A Szolgáltató vonatkozásában nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, a Szolgáltató semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát. 

2.6. A Szolgáltató törekszik arra, hogy Felhasználó minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban, ennek érdekében a Szolgáltatások nyújtásának feltételeit (különösen: a választható mosási csomagokat, azok árait) a Weboldalon, az Applikációban, valamint az egyes fix telephelyeken közzéteszi. 

2.7. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető Applikációban, valamint az egyes fix telephelyeken, továbbá letölthető és bármikor kinyomtatható a következő linken: XXX 

2.8. A Weboldal és Applikáció megjelenítése és tartalma Vizuálisművek kft kizárólagos szellemi alkotásai, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Vizuálisművek kft írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon és Applikáción megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

3. Regisztráció  

3.1. A Weboldalon és az Applikáción való böngészéshez, a szöveges tartalmak megtekintéséhez a Felhasználónak szükséges regisztrálnia. 

3.2. Felhasználó a Weboldalon és az Applikációban megismerheti és amennyiben egyetért azzal, a regisztráció alkalmával pipálható cellában jelölheti, hogy elfogadja az ÁSZF-et és a Weboldalon és az Applikációban közzétett Adatkezelési tájékoztatót.  A Vizuálisművek kft  biztosítja, hogy az Weboldalon és az Applikációban mind az ÁSZF, mind az Adatkezelési tájékoztató bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.

3.3. Felhasználó regisztrációja során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés nem jön létre. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

3.4. A Vizuálisművek kft a hibásan megadott regisztrációt érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztráció nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve. Szolgáltató továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredendő téves vagy késedelmes teljesítésért.

3.5. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy azt illetéktelenek számára, bármely nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé teszi.

3.6. A regisztráció során megadott adatokhoz Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait töröltetni a Vizuálisművek kft, írásbeli kérés alapján, jogszabályban meghatározottak szerint. 

A Felhasználó kérésére törölt adatok a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ebből adódó nem teljesítésért és egyéb következményekért.

3.7. A Vizuálisművek kft bármikor egyoldalúan jogosult a Felhasználót a szolgéltatásokból kizárni, illetve a regisztrációt törölni, amennyiben a Felhasználó részéről az Applikáció vagy a Weboldal vagy a szolgáltatás használata tekintetében törvénytelenség vagy visszaélés történik vagy annak alapos gyanúja merül fel. 

4. A szolgáltatás megrendelésének menete, feldolgozása és teljesítése a Weboldalon és az Applikációban 

A szolgáltatás megrendelése: 

4.1. Ön abban az esetben jogosult regisztrálni, amennyiben elolvasta az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, azok minden pontjával egyetértett és egyetértése estén kifejezetten elfogadta azokat. A szolgáltatás regisztráció nélkül sem az Applikáción, sem a Weboldalon keresztül nem vehető igénybe. Természetes személyek esetén csak 18 éves életkor felett lehet regisztrálni és a szolgáltatást igénybe venni.

4.2 Regisztráció alkalmával a Felhasználónak meg kell adnia:

 • nevet (cégnevet)
 • e-mail címét
 • telefonszámát (mobil)
 • számlázási adatait
 • jelszavát
 • a megadott e-mail címre a Szolgáltató által küldött visszaigazoló kódot

4.3 Az elfogadás megtörténte után kattintson a Rendelés gombra, amennyiben szolgáltatást szeretne rendelni.

4.4. Az egyedi megrendelés leadásának pontos menete

Rendelés elküldéséhez szükséges adatok:

 1. Meg kell adni az autó pontos lokációját, címét
 2. Meg kell adni a mosásra való rendelkezésre állás időintervallumát
 3. Ki kell választani az autót, amelyre a szolgáltatást kéri (amennyiben a Felhasználó több autót regisztrált)
 4. A Felhasználónak meg kell adnia az autó gyártóját, típusát, színét és rendszámát, amelyre tekintettel a szolgáltatás megrendelésre kerül (egyszerre több autót is regisztrálhat)
 5. Ki kell választani, hogy külső, vagy külső és belső mosást kér a Felhasználó
 6. Ki kell választani a mosási csomagot (annak vonatkozó tartalmával)
 7. Ha van ilyen, akkor meg kell jelölni, hogy milyen extra szolgáltatásokat kér a Felhasználó (pl: kutyaszőr vagy folt eltávolítás)
 8. Ki kell választani, hogy bankkártyával vagy Shell kártyával történik a szolgáltatási díj teljesítése, és meg kell adni
 • a szolgáltatási díj teljesítéséhez szükséges bankkártya adatait
 • a szolgáltatási díj teljesítéséhez – opcionálisan – használni kívánt Shell Üzemanyagkártya adatait
 1. Rendelés elküldése
 2. Rendelés visszaigazolása vagy visszautasítása a Szolgáltató részéről.

4.5. A Szolgáltató saját egyoldalú, indokolást sem igénylő döntése, hogy elfogadja-e a Felhasználó által leadott megrendelést vagy sem, és ezen döntésének megfelelően ad visszajelzést a leadott megrendelésre: azt vagy visszautasítja vagy visszaigazolja. Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a Felhasználó által leadott feltételekkel a megrendelést teljesíteni, úgy a megrendelést visszautasítja, és ezt követően lehetőség szerint egyeztet a Felhasználóval egy következő alkalmas időpontról, melyet a Felhasználó az Applikációban meg tud majd rendelni. 

A Szolgáltató jogosult a rendelés elküldését követő 24 órán belül a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás teljesítését visszautasítani, amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó által leadott megrendelést az abban meghatározott adatokkal nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a Szolgáltató ügyfélszolgálata a megadott e-mail címen vagy az Applikációban értesíti a Felhasználót a megrendelés visszautasításáról, valamint a szolgáltatás teljesítésének más időpontban történő teljesítésének lehetőségéről, amelyet a Felhasználó az Applikációban megrendelhet.

Visszaigazolás esetén a megrendelt szolgáltatásra vonatkozóan a szerződés a Szolgáltató (a Vizuálisművek kft vagy a Franchise Partnerek) és a Felhasználó között a Felhasználó által a fentiek szerint kitöltött megrendelésben meghatározott, továbbá a Szolgáltató által elfogadott adatokkal és a Felhasználó által kifejezetten elfogadott ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre.

4.6. Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által hibás/téves címre és/vagy hibásan/tévesen megadott időpontban történő kiszállás díját a Felhasználónak felszámítani. A hibásan/tévesen megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és megakadályozhatja vagy kizárhatja a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését.

4.7.      Amennyiben Ön rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás megrendeléstől a szolgáltatás megkezdését megelőző 2 órán túli időszakban minden következmény nélkül elállhat az Applikációban történő lemondás útján. 

4.8.  A megrendelés során az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített személyes adatok megadása szükséges. Az adatok pontos rendelkezésre bocsátása fontos, ugyanis a megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen tud a Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatba lépni és a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban információt közölni, továbbá a létrejött szerződésben is a megadott adatok szerepelnek. Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. 

4.9. A beérkezett megrendelés feldolgozását az Szolgáltató késedelem nélkül megkezdi. Amennyiben a visszajelzés a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4.10. Abban az esetben, ha a Felhasználó belső mosást is kér, úgy köteles az autó kulcsait a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani, valamint minden esetben részére lehetővé tenni, hogy a Szolgáltatást elvégezze, azaz az autónak hozzávetőlegesen 1 méter távolságból körbejárhatónak kell lennie. A jelen pontban foglaltak Felhasználó általi elmulasztása esetén a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást teljesíteni, és kizárja felelősségét a teljesítés elmaradásáért.

4.11. A Szolgáltató az elvégzett Szolgáltatásokat dokumentálhatja (fotódokumentáció), amely fényképeket kérésre a Felhasználó részére átadja.

4.12. Amennyiben a külső helyszínen történő szolgáltatás teljesítésére – a Szolgáltató saját mérlegelési jogkörében, egyoldalúan meghatározottak szerint – alkalmatlan az időjárás, úgy a Szolgáltató jogosult azt lemondani, vagy egy, a Felhasználóval később egyeztetett időpontban pótolni, amikor az időjárási körülmények azt újra lehetővé teszik. 

4.13. A Szolgáltató jogosult közreműködőket igénybe venni a  a Felhasználóelőzetes értesítése nélkül is, akik teljesítéséért úgy felel, mintha ő maga végezte volna azokat.

4.14. A visszajelzés kizárólag a megrendelés megérkezését és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Szolgáltató emailben vagy az Applikációban tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. 

5. Fizetési módok

5.1. A Weboldalon és az Applikáción keresztül történő rendelés esetén a fizetés bankkártyával a Stripe  online fizetési rendszerén keresztül történik. A Stripe fizetési rendszer elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel biztonságosan tud bankkártyával fizetni. A bankkártyás fizetéshez a Felhasználónak a Weboldalon, illetve az Applikációban a fizetéshez használni kívánt bankkártya adatait a regisztráció alkalmával rögzítenie kell, melyhez elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya adatok valódiságának ellenőrzése végett jogosult a bankkártyát 1,- Ft összeggel megterhelni. A Felhasználó felelős a szükséges fedezeti összegnek a rendelkezésre állásáért. 

A szolgáltatás teljesítésével a Felhasználó által regisztrált bankkártya automatikusan megterhelésre kerül. Elfogadott bankkártya típusok: Mastercard, Visa. A fizetési tranzakcióval, a bankkártya kezelésével, titkosításával, valamint a bankkártyával összefüggő panaszokkal a kártyabirtokos a kártyát kibocsájtó bankjához fordulhat.

Ha a szolgáltatás megfizetése az Weboldalon, vagy az Applikáción belül történik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik feleknél esetlegesen felmerülő fizetéssel kapcsolatos költségekért (mobilszolgáltatók, banki díjak stb.). 

A Felhasználó továbbá jogosult a szolgáltatási díj Shell Üzemanyagkártyával való teljesítésére is, amely a Travis fizetési rendszerén keresztül történik. A Felhasználónak a Weboldalon és az Applikációban a fizetéshez használni kívánt Shell Üzemanyagkártya adatait a regisztráció alkalmával rögzítenie kell, amelyhez meg kell adnia különösen a kártya számát.

5.2. A 2. számú mellékletben felsorolt fix telephely helyszíneken történő fizetés bankkártyával történhet.

5.3. A szolgáltatás díját a Szolgáltató a Weboldalon és az Applikációban közzéteszi. A díjtáblázat az alábbi linken keresztül érhető el: 

6. Elállás, felmondás

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó nem gyakorolhatja az elállásra és felmondásra vonatkozó jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

6.2. Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás teljesítésének megkezdése után, de a szolgáltatás egészének teljesítése előtt a szerződést felmondja, a Szolgáltató a szolgáltatás teljes díjára jogosult. 

6.3 Amennyiben a Szolgáltató lemondja a megrendelést vagy visszautasítja azt, abban az esetben a díj nem kerül felszámolásra.

7. Felelősség

7.1. A Szolgáltató a szolgáltatás díját nem köteles visszafizetni, amennyiben a Felhasználó gépjárműve a teljesítés helyén nem található, vagy ha a Felhasználó bármely módon akadályozza a teljesítést vagy ha nem biztosítottak a gépjármű tisztításához szükséges feltételek.

7.2. Szolgáltató nem felel a Felhasználó gépjárművét ért olyan károkért, amelyek gépjármű teljesítés helyéről történő ellopása, illetve vis major következtében keletkeztek. A Szolgáltató nem felel az Applikációt, vagy az azt működtető szervert ért külső támadások esetén, valamint azok következményeiért. A Vizuálisművek kft az Applikáció használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért nem felel. A Vizuálisművek kft nem vállalja, hogy az Applikáció megszakításmentesen vagy hibamentesen fog működni, az ezekből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért a Vizuálisművek kft szintén nem tartozik felelősséggel.

7.3. A Felhasználó elfogadja, hogy a tisztítás technológiája rendeltetésszerű használat során is okozhat sérüléseket (pl. kisebb karcolások) a gépjárművön, és ez nem minősül szerződésszegésnek. 

 1. Panaszkezelés rendje.
  • Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti a következő elérhetőségeken:

E-mail cím: hello@cleenup.com

Telefonszám: 06703391305

Postai úton: 2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7. 

Székhely és postai cím: 2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7. 

 • A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
 1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,
 2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

8.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a Felhasználó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 6. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait legkésőbb a Szolgáltatás teljesítését megvizsgálás során haladéktalanul köteles jelezni. Hibás teljesítés esetén szavatossági igényként a Felhasználó a kijavítást, a szolgáltatás újbóli elvégzését kérheti. Ennek feltétele, hogy a gépjármű a Szolgáltatás teljesítése után nem kerülhet használatra.

8.5. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

8.6. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

8.7. Panaszának elutasítása esetén alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel az fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • Online vitarendezési platform
 • Bírósághoz fordulás

8.8. Panasztétel az fogyasztóvédelmi hatóságnál 

A területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, elérhetőségük ITT https://jarasinfo.gov.hu/

8.9. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Szolgáltató székhelye tekintetében területileg illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

8.10. A további békéltető testületek listáját és elérhetőségeit ITT találja meg: (http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)

8.11. A békéltető testület előtt folyó eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

8.12. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

8.13. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.14. Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes, amely a Budapesti Békéltető Testület.

8.15. A Felhasználó a vitarendezésre az Online Vitarendezési honlapot

(https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használhatja. A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után, elérhetőség ITT található 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

8.16. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

9. A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedése

9.1. A Weboldalon és Applikációban megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99 % feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

9.2. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képessége a Szolgáltatótól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

Szolgáltató weboldalának adattartalma a mindenkori webes standardoknak megfelelő módon és a Felhasználó által használt hardver, illetve szoftver jellegére (amennyiben a Felhasználó által használt hardver, illetve szoftver rendeltetése szerint alkalmas a célra) tekintet nélkül együttműködnek az alkalmazott technológiai eszközökkel. 

10. Ügyfélszolgálat

A szolgáltatás megrendelésének menetével, a regisztrációval, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetés és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Szolgáltató Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást az alábbi elérhetőségen: 

11. Személyes adatok védelme

11.1. A személyes adatok védelméről szóló Adatkezelési Tájékoztató megtekinthető a …

11.2. Az adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadás útján tekinthető elfogadottnak.

12. Irányadó jog 

12.1 A jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó.