Privacy Policies

Privacy Policies

Magyarország
Adatkezelési tájékoztató

a CleenUp szolgáltatással összefüggő adatkezelésekről

1. Adatkezelő megjelölése

Jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelések esetében adatkezelő a CleenUp Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő elérhetőségei:

 • Székhely és postai cím: 2120 Dunakeszi, Sződi utca 55.
 • Email cím: hello@cleenup.com

2. A regisztrációval és a felhasználói profillal összefüggő adatkezelés

2.1. Az adatkezelés célja. Felhasználói profil létrehozása, a weboldal és a CleenUp applikáció használatának, illetve a szolgáltatás igénybevételének biztosítása. 

2.2. Kezelt adatok köre. A regisztráció alkalmával az érintettnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: 

 • vezetéknév- és keresztnév, 
 • email cím, 
 • telefonszám, 
 • számlázási adatok (név, számlázási címét), 
 • jelszó, 
 • a megadott email címre az Adatkezelő által küldött visszaigazoló kód,
 • bankkártya adatokat az ellenőrzés idejéig. 

Az érintettek – amennyiben szeretnék – a profiloldalukon egy vagy több gépjárművet adatát (gépjármű gyártója, típusa, színe és rendszáma) is beállíthatják, megkönnyítve ezzel az egyedi megrendeléseket. 

Az ÁSZF 6.1. alpontjával összhangban az Adatkezelő a Felhasználó által megadott bankkártya adatok valódiságának ellenőrzése érdekében jogosult a bankkártyát 1,- Ft összeggel megterhelni. Az Adatkezelő ezen ellenőrzés idejéig tárolja a bankkártya adatokat, ezt követően nem tárolja azokat. 

Az érintettnek a profiloldalán bármely személyes adat módosítására lehetősége van. 

2.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a 

hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. 

2.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő – a bankkártyaadatok kivételével – a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tárolja. 

3. Az egyedi megrendeléssel összefüggő adatkezelés

3.1. Az adatkezelés célja. Az érintett megrendelésének rögzítése és a megrendelt szolgáltatás teljesítése, illetve ezzel összefüggésben az érintettel való kapcsolatfelvétel. 

3.2. Kezelt adatok köre. Az egyedi megrendelés és annak teljesítéséhez az alábbi adatok szükségesek: 

 • az érintett neve, telefonszáma, email címe
 • az autó pontos lokációját, címét,
 • a mosásra való rendelkezésre állás időintervallum,
 • azon gépjármű gyártója, típusa, színe és rendszáma, amely esetében a szolgáltatást igénybe veszi, 
 • a szolgáltatás tartalma (külső vagy belső mosás, milyen mosási csomagot kér, illetve adott esetben milyen extra szolgáltatásokat kér) és összege, 
 • az az információ, hogy az érintett milyen módon teljesíti a szolgáltatási díjat (bakkártya, Shell Üzemanyagkártya), illetve a sikeres fizetés visszaigazolása,
 • az elvégzett szolgáltatásokról fénykép készítése. 

Az érintett a szolgáltatási díjat a regisztrációtól különböző más bankkártya adatokkal is kiegyenlítheti. Az Adatkezelő ugyanakkor nem tárolja az érintett által fizetés során megadott bankkártya adatokat vagy Shell Üzemanyagkártya adatokat. Ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelőnek a fizetéseket lebonyolító partnerei (bankkártyás fizetés esetén a Stripe, Shell Üzemanyagkártyával való fizetés során a Travis fizetési rendszer) fogják kezelni. Az Adatkezelő csak az arra vonatkozó információt tárolja, hogy a fizetés sikeres volt. 

3.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az adatok a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a szolgáltatás teljesítése érdekében az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükségesek. 

3.4. Az adatkezelés időtartama. Az szolgáltatás igénybevételével összefüggő személyes adatok addig elérhetőek, amíg az érintett regisztrált profillal rendelkezik. A számla kiállításához felhasznált 

személyes adatokat az adatkezelő a számlázással összefüggő adatkezelésnél jelzett időpontig őrzi meg. 

3.5. Az adatkezelés címzettjei. Az egyedi megrendelés esetén a személyes adatokhoz hozzáférhet az Adatkezelővel szerződésben álló franchise partner, aki teljesíti az érintett által megrendelt szolgáltatást. A franchise partnereket az általános szerződési feltételek 1. számú melléklete sorolja fel.

4. A számlázással összefüggő adatkezelés

4.1. Az adatkezelés célja. Az érintett részére számla kiállítása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásról. 

4.2. Kezelt adatok köre. Az Adatkezelő a számla kiállítása során az érintett nevét, számlázási címét, a szolgáltatás megnevezését és a szolgáltatás összegét kezeli. 

4.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A számlakibocsátási kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezésein alapul. 

4.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő a számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében 8 évig tárolja. 

5. A panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

5.1. Az adatkezelés célja. Az érintett által bejelentett panasz kivizsgálása és az érintett tájékoztatása a vizsgálat eredményéről. 

5.2. Kezelt adatok köre. A panaszkezelés az alábbi személyes adatokra terjedhet ki (attól függően, hogy az érintett a bejelentésében milyen személyes adatokat közöl az Adatkezelővel): 

 • az érintett neve, lakcíme vagy általa megadott más elérhetőségi adata (ha ezen elérhetőségi adatára kéri a kivizsgálás eredményét),
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az érintett panaszának a tartalma, így különösen a panasz részletes leírása, az érintett által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Adatkezelő nyilatkozata az érintett panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • az érintett aláírása és a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje (ha az érintett panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet vesznek fel), 
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

5.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A panaszkezelésre vonatkozó előírásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgyt.) tartalmazza. 

5.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz elintézésétől számított 3 évig tárolja. 

5.5. Az adatkezelés címzettjei. A panasz kivizsgálása során a bejelentésben megadott személyes adatokhoz hozzáférhet az az Adatkezelővel szerződésben álló franchise partner, aki a szolgáltatást teljesítette, feltéve, ha a panasz kivizsgálásába szükséges a franchise partner bevonása. A franchise partnereket az általános szerződési feltételek 1. számú melléklete sorolja fel.

6. A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

6.1. Az adatkezelés célja. Az érintetteknek az Adatkezelő szolgáltatásával összefüggő kérdéseinek megválaszolása. 

6.2. Kezelt adatok köre. Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az érintett megkeresésében szereplő személyes adatokat, illetve az érintett nevét, elérhetőségét kezeli.

6.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja. 

6.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő az ügyfél megkeresését 3 évig tárolja. 

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az érintett jelszavát annak rögzítését követően 

egyirányú kódolással titkosítja, így a jelszavakat még az Adatkezelő sem ismeri meg. 

8. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak tárolása során külső szerződéses partnere, a 3Gteam Kft. (székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. épület) szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag a személyes adatok tárolásával összefüggő informatikai feladatok ellátása érdekében férhet hozzá a személyes adatokhoz. 

9. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

9.1. Hozzáféréshez kéréséhez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatairól. Ebben az esetben az Adatkezelő írásban vagy elektronikus levél útján tájékoztatja az érintettet arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezeli, milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól. 

9.2. Helyesbítéshez való jog. Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok módosítását. 

9.3. Törléshez való jog. Az Adatkezelő az érintett kérelmére törli a személyes adatokat, ha:

 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • az érintett a hozzájárulását visszavonja, 
 • az adatkezelés jogellenes,
 • az Adatkezelőre vonatkozó magyar vagy uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell. 

9.4. Korlátozáshoz való jog. Az érintett az adatkezelés korlátozását kérheti, ha 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 • ha az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

9.5. Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatokat informatikai eszközzel olvasható formátumban 

megkapja, illetve azt is kérelmezheti, hogy az Adatkezelő az érintett által megjelölt másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítása az adatit.

9.6. A joggyakorlás közös szabályai. Az Adatkezelő az érintett kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. 

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő fenntartja azt a jogot, hogy ha megalapozott kétsége van a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

9.7. Jogorvoslati lehetőségek. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés vagy az Adatkezelő eljárása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (hivatalos honlap címe: www.naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bíróságához fordulhat.

Deutschland

Datenschutzerklärung

1. Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

2. Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

3. Datenschutzerklärung

Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen! Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.

4. Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönlich oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.

5. Umfang der Datenerhebung und -speicherung

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen.

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste.

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben.

Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über die Vertragsdurchführung hinaus für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden.

6. Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics

Unsere Webseite benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst, der Google inc. Google-Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse ihrer Benutzung der Website ermöglicht. Erfasst werden beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum Browser, Ihrer IP-Adresse, die von Ihnen zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Webseite. Die durch diese Textdatei erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Information benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivität für die Webseitenbetreiber zusammen zu stellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten, wird Google diese Information auch an diese Dritten weitergeben. Diese Nutzung erfolgt anonymisiert oder pseudonymisiert. Nähere Informationen darüber finden Sie direkt bei Google http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Google benutzt das DoubleClick DART-Cookie Nutzer können die Verwendung des DART-Cookies deaktivieren, indem sie die Datenschutzbestimmungen des Werbenetzwerks und Content-Werbenetzwerks von Google aufrufen. Dabei werden keinerlei unmittelbare persönliche Daten des Nutzers gespeichert, sondern nur die Internetprotokoll– Adresse. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” wählen. Wie das im einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internetsbenutzungsprogramms (Browser) verhindern. Dazu müssen Sie in Ihrem Internet-Browser die Speicherung von Cookies ausschalten. Nähere Informationen hierzu übernehmen Sie bitte den Benutzungshinweisen Ihres Internet-Browsers.

7. Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten

Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z. B. Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufgerufen haben und ähnliches, sofern Sie dieser Datenerhebung und -speicherung nicht widersprechen. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden natürlichen Personen mit den erhobenen Nutzungsdaten zur Erhebung und Speicherung der Nutzungsdaten setzen wir auch Cookies ein. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und zur Speicherung von statistischen Information wie Betriebssystem, Ihrem Internetbenutzungsprogramm (Browser), IP-Adresse, der zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und der Uhrzeit dienen. Diese Daten erheben wir ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürlich Person zu.

8. Zweckgebundene Datenverwendung

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.

9. Auskunft- und Widerrufsrecht

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen und der anonymisierten oder pseudonymisierten Datenerhebung und -speicherung zu Optimierungszwecken unserer Website widersprechen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.

10. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook “Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Luxembourg

CleenUp Luxembourg Privacy Policy

1. Liability for Content

The contents of our pages were created with great care. However, we cannot guarantee that the content is correct, complete or up-to-date. As a service provider, we are responsible for our own content on these pages according to Section 7, however, we as a service provider are not obliged to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. Obligations to remove or block the use of information according to general laws remain unaffected. However, liability in this regard is only possible from the point in time at which knowledge of a specific infringement of the law is known. As soon as we become aware of any violations of the law, we will remove this content immediately.

2. Copyright

The content and works on these pages created by the site operators are subject to Luxembourg copyright law. The duplication, editing, distribution and any kind of exploitation outside the limits of copyright require the written consent of the respective author or creator. Downloads and copies of this site are only permitted for private, non-commercial use. Insofar as the content on this site was not created by the operator, the copyrights of third parties are observed. In particular contents of third parties are marked as such. Should you nevertheless become aware of a copyright infringement, we ask that you inform us accordingly. As soon as we become aware of legal violations, we will remove such content immediately

3. Privacy Policy

Thanks for your interest in our services. The protection of your personal data is very important to us. At this point we would like to inform you about data protection in our company. Of course, we observe the legal data protection regulations.

You can trust us with your personal data! They are encrypted by digital security systems and transmitted to us. Our websites are protected by technical measures against damage, destruction or unauthorized access.

4. Subject of data protection

The subject of data protection is personal data. According to § 3 paragraph these are individual details about personal or factual circumstances of a specific or identifiable natural person. This includes e.g. B. Information such as name, postal address, e-mail address or telephone number, but possibly also usage data such as your IP address.

5. Scope of Data Collection and Storage

In general, it is not necessary for you to provide personal data in order to use our website. However, so that we can actually provide our services, we may need your personal data. This applies to the sending of information material or ordered goods as well as to answering individual inquiries.

If you commission us to provide a service or to send goods, we only collect and store your personal data to the extent that this is necessary for the provision of the service or the execution of the contract. It may be necessary to pass on your personal data to companies that we use to provide the service or to process the contract. These are e.g. B. Transport companies or other service providers.

After the contract has been completed, your data will be blocked and deleted after the tax and commercial law regulations have expired, unless you have expressly consented to further use of the data.

If you have registered for our newsletter with your e-mail address, we will also use your e-mail address for our own advertising purposes beyond the execution of the contract until you unsubscribe from the newsletter.

6. Data collection through the use of Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. Google Analytics uses so-called “cookies”. These are text files that are stored on your computer and enable an analysis of your use of the website. For example, information about the operating system, the browser, your IP address, the website you previously accessed (referrer URL) and the date and time of your visit to our website are recorded. The information generated by this text file about the use of our website is transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google will use this information to evaluate your use of our website, to compile reports on website activity for website operators and to provide other services related to website activity and internet usage. If this is required by law or if third parties process this data on behalf of Google, Google will also pass this information on to these third parties. This usage is anonym or pseudomized. You can find more information about this directly from Google http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Google uses the DoubleClick DART cookie. Users can opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad network and content network privacy policy. No direct personal data of the user is stored, only the internet protocol address. This information is used to automatically recognize you the next time you visit our website and to make navigation easier for you. Cookies allow us, for example, to adapt a website to your interests or to save your password so that you do not have to re-enter it each time. Of course, you can also view our websites without cookies. If you do not want us to recognize your computer, you can prevent cookies from being stored on your hard drive by selecting “do not accept cookies” in your browser settings. How this works in detail can be found in the instructions of your browser manufacturer. If you do not accept cookies, this can lead to functional restrictions of our offers. You can prevent the installation of cookies by making the appropriate settings in your internet user program (browser). To do this, you must switch off the storage of cookies in your Internet browser. For more information on this, please refer to the instructions for use of your Internet browser.

7. Collection and Storage of Usage Data

To optimize our website, we collect and store data such as B. Date and time of the page view, the page from which you accessed our site and the like, provided you do not object to this data collection and storage. This is done anonymously without personally identifying the user of the site. If necessary, user profiles are created using a pseudonym. 

Here, too, there is no connection between the natural persons behind the pseudonym and the usage data collected. We also use cookies to collect and store the usage data. These are small text files that are stored on your computer and are used to store statistical information such as the operating system, your Internet usage program (browser), IP address, the previously accessed website (referrer URL) and the time. We collect this data exclusively for statistical purposes in order to further optimize our website and to make our website even more attractive. The collection and storage takes place exclusively in an anonymous or pseudonymised form and does not allow any conclusions to be drawn about you as a natural person.

8. Purpose-Restricted Use of Data

We adhere to the principle of earmarked use of data and collect, process and store your personal data only for the purposes for which you have communicated it to us. Your personal data will not be passed on to third parties without your express consent, unless this is necessary for the provision of the service or for the execution of the contract. The transmission to state institutions and authorities entitled to receive information also only takes place within the framework of the statutory information obligations or if we are obliged to provide information by a court decision. We also take internal data protection very seriously. Our employees and the service companies commissioned by us have been sworn to secrecy and to compliance with data protection regulations.

9. Right to information and right of withdrawal

You will receive information about your data stored by us free of charge at any time and without giving reasons. You can have the data we have collected blocked, corrected or deleted at any time and object to the anonymous or pseudonymised collection and storage of data for the purpose of optimizing our website. You can also revoke your consent to data collection and use at any time without giving reasons. To do this, please use the contact address given in the imprint. We are always at your disposal for further questions about our information on data protection and the processing of your personal data. Please note that data protection regulations and data protection practices, e.g. B. at Google, can change continuously. It is therefore advisable and necessary to keep up to date with changes in legal provisions and company practice, e.g. B. Google, to keep you informed.

10. Data protection declaration for the use of Facebook plugins (Like button)

Plugins from the social network Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA are integrated on our website. You can recognize the Facebook plugins by the Facebook logo or the “Like button” (“I like”) on our site. You can find an overview of the Facebook plugins here: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. When you visit our pages, a direct connection is established between your browser and the Facebook server via the plugin. Facebook receives the information that you have visited our site with your IP address. If you click the Facebook “Like” button while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our pages to your Facebook profile. This allows Facebook to associate your visit to our site with your user account. We would like to point out that we, as the provider of the pages, have no knowledge of the content of the data transmitted or how it is used by Facebook. You can find more information on this in the Facebook data protection declaration at http://de-de.facebook.com/policy.php. If you do not want Facebook to be able to assign your visit to our pages to your Facebook user account, please log out of your Facebook user account.

English

CleenUp Privacy Policy

1. Liability for Content

The contents of our pages were created with great care. However, we cannot guarantee that the content is correct, complete or up-to-date. As a service provider, we are responsible for our own content on these pages according to Section 7, Paragraph 1 of the German Telemedia Act (TMG). According to §§ 8 to 10 TMG, however, we as a service provider are not obliged to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. Obligations to remove or block the use of information according to general laws remain unaffected. However, liability in this regard is only possible from the point in time at which knowledge of a specific infringement of the law is known. As soon as we become aware of any violations of the law, we will remove this content immediately.

2. Copyright

The content and works on these pages created by the site operators are subject to German copyright law. The duplication, editing, distribution and any kind of exploitation outside the limits of copyright require the written consent of the respective author or creator. Downloads and copies of this site are only permitted for private, non-commercial use. Insofar as the content on this site was not created by the operator, the copyrights of third parties are observed. In particular contents of third parties are marked as such. Should you nevertheless become aware of a copyright infringement, we ask that you inform us accordingly. As soon as we become aware of legal violations, we will remove such content immediately

3. Privacy Policy

Thanks for your interest in our services. The protection of your personal data is very important to us. At this point we would like to inform you about data protection in our company. Of course, we observe the legal provisions of the Data Protection Act (BDSG), the Telemedia Act (TMG) and other data protection regulations.

You can trust us with your personal data! They are encrypted by digital security systems and transmitted to us. Our websites are protected by technical measures against damage, destruction or unauthorized access.

4. Subject of data protection

The subject of data protection is personal data. According to § 3 paragraph 1 BDSG, these are individual details about personal or factual circumstances of a specific or identifiable natural person. This includes e.g. B. Information such as name, postal address, e-mail address or telephone number, but possibly also usage data such as your IP address.

5. Scope of Data Collection and Storage

In general, it is not necessary for you to provide personal data in order to use our website. However, so that we can actually provide our services, we may need your personal data. This applies to the sending of information material or ordered goods as well as to answering individual inquiries.

If you commission us to provide a service or to send goods, we only collect and store your personal data to the extent that this is necessary for the provision of the service or the 

execution of the contract. It may be necessary to pass on your personal data to companies that we use to provide the service or to process the contract. These are e.g. B. Transport companies or other service providers.

After the contract has been completed, your data will be blocked and deleted after the tax and commercial law regulations have expired, unless you have expressly consented to further use of the data.

If you have registered for our newsletter with your e-mail address, we will also use your e-mail address for our own advertising purposes beyond the execution of the contract until you unsubscribe from the newsletter.

6. Data collection through the use of Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. Google Analytics uses so-called “cookies”. These are text files that are stored on your computer and enable an analysis of your use of the website. For example, information about the operating system, the browser, your IP address, the website you previously accessed (referrer URL) and the date and time of your visit to our website are recorded. The information generated by this text file about the use of our website is transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google will use this information to evaluate your use of our website, to compile reports on website activity for website operators and to provide other services related to website activity and internet usage. If this is required by law or if third parties process this data on behalf of Google, Google will also pass this information on to these third parties. This usage is anonym or pseudomized. You can find more information about this directly from Google http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Google uses the DoubleClick DART cookie. Users can opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad network and content network privacy policy. No direct personal data of the user is stored, only the internet protocol address. This information is used to automatically recognize you the next time you visit our website and to make navigation easier for you. Cookies allow us, for example, to adapt a website to your interests or to save your password so that you do not have to re-enter it each time. Of course, you can also view our websites without cookies. If you do not want us to recognize your computer, you can prevent cookies from being stored on your hard drive by selecting “do not accept cookies” in your browser settings. How this works in detail can be found in the instructions of your browser manufacturer. If you do not accept cookies, this can lead to functional restrictions of our offers. You can prevent the installation of cookies by making the appropriate settings in your internet user program (browser). To do this, you must switch off the storage of cookies in your Internet browser. For more information on this, please refer to the instructions for use of your Internet browser.

7. Collection and Storage of Usage Data

To optimize our website, we collect and store data such as B. Date and time of the page view, the page from which you accessed our site and the like, provided you do not object to this data collection and storage. This is done anonymously without personally identifying the user of the site. If necessary, user profiles are created using a pseudonym. Here, too, there is no connection between the natural persons behind the pseudonym and the usage data collected. We also use cookies to collect and store the usage data. These are small text files that are stored on your computer and are used to store statistical information such as the operating system, your Internet usage program (browser), IP address, the previously 

accessed website (referrer URL) and the time. We collect this data exclusively for statistical purposes in order to further optimize our website and to make our website even more attractive. The collection and storage takes place exclusively in an anonymous or pseudonymised form and does not allow any conclusions to be drawn about you as a natural person.

8. Purpose-Restricted Use of Data

We adhere to the principle of earmarked use of data and collect, process and store your personal data only for the purposes for which you have communicated it to us. Your personal data will not be passed on to third parties without your express consent, unless this is necessary for the provision of the service or for the execution of the contract. The transmission to state institutions and authorities entitled to receive information also only takes place within the framework of the statutory information obligations or if we are obliged to provide information by a court decision. We also take internal data protection very seriously. Our employees and the service companies commissioned by us have been sworn to secrecy and to compliance with data protection regulations.

9. Right to information and right of withdrawal

You will receive information about your data stored by us free of charge at any time and without giving reasons. You can have the data we have collected blocked, corrected or deleted at any time and object to the anonymous or pseudonymised collection and storage of data for the purpose of optimizing our website. You can also revoke your consent to data collection and use at any time without giving reasons. To do this, please use the contact address given in the imprint. We are always at your disposal for further questions about our information on data protection and the processing of your personal data. Please note that data protection regulations and data protection practices, e.g. B. at Google, can change continuously. It is therefore advisable and necessary to keep up to date with changes in legal provisions and company practice, e.g. B. Google, to keep you informed.

10. Data protection declaration for the use of Facebook plugins (Like button)

Plugins from the social network Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA are integrated on our website. You can recognize the Facebook plugins by the Facebook logo or the “Like button” (“I like”) on our site. You can find an overview of the Facebook plugins here: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. When you visit our pages, a direct connection is established between your browser and the Facebook server via the plugin. Facebook receives the information that you have visited our site with your IP address. If you click the Facebook “Like” button while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our pages to your Facebook profile. This allows Facebook to associate your visit to our site with your user account. We would like to point out that we, as the provider of the pages, have no knowledge of the content of the data transmitted or how it is used by Facebook. You can find more information on this in the Facebook data protection declaration at http://de-de.facebook.com/policy.php. If you do not want Facebook to be able to assign your visit to our pages to your Facebook user account, please log out of your Facebook user account.