Adatkezelési tájékoztató

a CleenUp szolgáltatással összefüggő adatkezelésekről

1.  Adatkezelő megjelölése

Jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelések esetében adatkezelő a Vizuálisművek Kft (a továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő elérhetőségei:

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7. 

Email cím: hello@cleenup.com

2.  A regisztrációval és a felhasználói profillal összefüggő adatkezelés

2.1. Az adatkezelés célja. Felhasználói profil létrehozása, a weboldal és az applikáció használatának, illetve a szolgáltatás igénybevételének biztosítása. 

2.2. Kezelt adatok köre. A regisztráció alkalmával az érintettnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: 

 • vezetéknév- és keresztnév, 
 • email cím, 
 • telefonszám, 
 • számlázási adatok (név, számlázási címét), 
 • jelszó, 
 • a megadott email címre az Adatkezelő által küldött visszaigazoló kód. 

Az érintettek – amennyiben szeretnék – a profiloldalukon egy vagy több gépjárművet adatát (gépjármű gyártója, típusa, színe és rendszáma) is beállíthatják, megkönnyítve ezzel az egyedi megrendeléseket. 

Az érintettnek a profiloldalán bármely személyes adat módosítására lehetősége van. 

2.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. 

2.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tárolja. 

3.  Az egyedi megrendeléssel összefüggő adatkezelés

3.1. Az adatkezelés célja. Az érintett megrendelésének rögzítése és a megrendelt szolgáltatás teljesítése, illetve ezzel összefüggésben az érintettel való kapcsolatfelvétel. 

3.2. Kezelt adatok köre. Az egyedi megrendelés és annak teljesítéséhez az alábbi adatok szükségesek: 

 • az érintett neve, telefonszáma, email címe
 • az autó pontos lokációját, címét,
 • a mosásra való rendelkezésre állás időtartam,
 • azon gépjármű gyártója, típusa, színe és rendszáma, amely esetében a szolgáltatást igénybe veszi, 
 • a szolgáltatás tartalma (külső vagy belső mosás, milyen mosási csomagot kér, illetve adott esetben milyen extra szolgáltatásokat kér) és összege.  

Az Adatkezelő nem kezeli és nem tárolja az érintett által fizetés során megadott bankkártya adatokat vagy Shell Üzemanyagkártya adatokat. Ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelőnek a fizetéseket lebonyolító partnerei (bankkártyás fizetés esetén a Stripe, Shell Üzemanyagkártyával való fizetés során a Travis fizetési rendszer) fogják kezelni. 

3.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az adatok a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a szolgáltatás teljesítése érdekében az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükségesek. 

3.4. Az adatkezelés időtartama. Az szolgáltatás igénybevételével összefüggő személyes adatok addig elérhetőek, amíg az érintett regisztrált profillal rendelkezik. A számla kiállításához felhasznált személyes adatokat az adatkezelő a számlázással összefüggő adatkezelésnél jelzett időpontig őrzi meg. 

3.5. Az adatkezelés címzettjei. Az egyedi megrendelés esetén a személyes adatokhoz hozzáférhet az Adatkezelővel szerződésben álló franchise partner, aki teljesíti az érintett által megrendelt szolgáltatást. A franchise partnereket az általános szerződési feltételek 1. számú melléklete sorolja fel.

4.  A számlázással összefüggő adatkezelés

4.1. Az adatkezelés célja. Az érintett részére számla kiállítása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásról. 

4.2. Kezelt adatok köre. Az Adatkezelő a számla kiállítása során az érintett nevét, számlázási címét, a szolgáltatás megnevezését és a szolgáltatás összegét kezeli. 

4.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A számlakibocsátási kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezésein alapul. 

4.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő a számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében 8 évig tárolja. 

5.  A panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

5.1. Az adatkezelés célja. Az érintett által bejelentett panasz kivizsgálása és az érintett tájékoztatása a vizsgálat eredményéről. 

5.2. Kezelt adatok köre. A panaszkezelés az alábbi személyes adatokra terjedhet ki (attól függően, hogy az érintett a bejelentésében milyen személyes adatokat közöl az Adatkezelővel): 

 • az érintett neve, lakcíme vagy általa megadott más elérhetőségi adata (ha ezen elérhetőségi adatára kéri a kivizsgálás eredményét),
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az érintett panaszának a tartalma, így különösen a panasz részletes leírása, az érintett által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Adatkezelő nyilatkozata az érintett panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • az érintett aláírása és a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje (ha az érintett panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet vesznek fel). 

5.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A panaszkezelésre vonatkozó előírásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgyt.) tartalmazza. 

5.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz elintézésétől számított 3 évig tárolja. 

5.5. Az adatkezelés címzettjei. A panasz kivizsgálása során a bejelentésben megadott személyes adatokhoz hozzáférhet az az Adatkezelővel szerződésben álló franchise partner, aki a szolgáltatást teljesítette, feltéve, ha a panasz kivizsgálásába szükséges a franchise partner bevonása. A franchise partnereket az általános szerződési feltételek 1. számú melléklete sorolja fel.

6.  A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

6.1. Az adatkezelés célja. Az érintetteknek az Adatkezelő szolgáltatásával összefüggő kérdéseinek megválaszolása. 

6.2. Kezelt adatok köre. Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az érintett megkeresésében szereplő személyes adatokat, illetve az érintett nevét, elérhetőségét kezeli.

6.3. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja. 

6.4. Az adatkezelés időtartama. Az Adatkezelő az ügyfél megkeresését 3 évig tárolja. 

7.  Adatbiztonság

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az érintett jelszavát annak rögzítését követően egyirányú kódolással titkosítja, így a jelszavakat még az Adatkezelő sem ismeri meg. 

8.  Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak tárolása során külső szerződéses partnere, a 3Gteam Kft. (székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. épület) szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag a személyes adatok tárolásával összefüggő informatikai feladatok ellátása érdekében férhet hozzá a személyes adatokhoz.

9.  Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

9.1. Hozzáféréshez kéréséhez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatairól. Ebben az esetben az Adatkezelő írásban vagy elektronikus levél útján tájékoztatja az érintettet arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezeli, milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól. 

9.2. Helyesbítéshez való jog. Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok módosítását. 

9.3. Törléshez való jog. Az Adatkezelő az érintett kérelmére törli a személyes adatokat, ha:

 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • az érintett a hozzájárulását visszavonja, 
 • az adatkezelés jogellenes,
 • az Adatkezelőre vonatkozó magyar vagy uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell. 

9.4. Korlátozáshoz való jog. Az érintett az adatkezelés korlátozását kérheti, ha 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 • ha az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

9.5. Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatokat informatikai eszközzel olvasható formátumban megkapja, illetve azt is kérelmezheti, hogy az Adatkezelő az érintett által megjelölt másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítása az adatit.

9.6. A joggyakorlás közös szabályai. Az Adatkezelő az érintett kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. 

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő fenntartja azt a jogot, hogy ha megalapozott kétsége van a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

9.7. Jogorvoslati lehetőségek. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés vagy az Adatkezelő eljárása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (hivatalos honlap címe: www.naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bíróságához fordulhat.